Verksamheten


Barnens Verkstad är ett föräldrakooperativ som startade i Motala år 1994. Förskolan finns i Bergsätters bostadsområde, med närhet till grönområden, liksom till kommunala lekparker och busshållplatser. Fastigheten är omgiven av en härlig trädgård, där det finns möjlighet till omväxlande undervisning, lek och vila.

Vår förskola är fylld av härliga barn, som tillsammans med engagerad personal och vårdnadshavare skapar en trygg och utvecklande miljö att växa i. 

Det finns två avdelningar på förskolan, Regnbågen för de yngre barnen,1-3 år med ca 12-14 st barn och Solkatten för de äldre barnen 3-5 år, med ca 20-22 barn.

Förskolans öppettider är 6.30-17 med möjlighet till utökade tider efter behov. 

Förskolans huvudsakliga inriktning är att främja utvecklingen av barnets unika personlighet samt ge barnet möjlighet att lära och växa efter egen förmåga och utveckling.

Personal

Personalen som arbetar på förskolan har stor arbetsglädje och lång erfarenhet. Vi tar tillvara på varandras kompetenser för att få en god känsla och hög kvalité på utbildningen. Vi tycker om utmaningar och utveckling. Vår arbetsgivare tillika vårdnadshavare tycker det är viktigt med fortbildning och utveckling för personalen.

Personalen i barngrupperna består av; montessoriförskollärare, förskollärare, barnskötare och småbarnspedagog. 

Förskolan har ”fasta” timvikarier när ordinarie personal är frånvarande, vilket ger lugn och stabilitet till verksamheten.


Plan mot diskriminering och kränkande behandling


På vår förskola Barnens Verkstad ska alla barn ges de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ingen form av kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier får förekomma. Vi har nolltolerans!

Vi har ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering. Alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade oavsett sitt eget eller vårdnadshavares kön, könsöverskridande tillhörighet, identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

FN.s barnkonvention präglar vårt dagliga arbete på förskolan.Omsorg, lek och undervisning


Utbildningen på förskolan följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18, och barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Vi skapar lustfyllda lärmiljöer för att möta barnens nyfikenhet, lust att leka och lära. Vi arbetar för hållbar utveckling och hälsa och välbefinnande på olika sätt.  

Förskola och hem


Vi lägger stort arbete på en bra introduktion för barn och vårdnadshavare när de börjar på förskolan. Bland annat erbjuder förskolan hälsa-på-besök för att få möjlighet att lära känna varandra i hemmets trygga miljö.
Föräldramöten hålls två gånger per år och sammankallas av rektor. Vid dessa möten informerar personalen om det pedagogiska arbetet. Mötena innehåller även dialoger och workshops där vårdnadshavarna uppmuntras att vara aktiva och framföra sina tankar och idéer. Då vårdnadshavarna även jobbar i verksamheten blir detta ett givande forum för dialog.
Enskilt samtal med vårdnadshavare erbjuds en gång per termin, men den viktigaste dialogen är den som sker dagligen.
Vi använder oss av Förskoleappen (FA) för att på ett enkelt sätt kommunicera och dokumentera mellan förskola och hem.